قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وب سرویسکیف پولاستخراج
قیمت دلار : 27,381 تومان
قیمت یورو : 32,120 تومان
1. BitcoinBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$42,987.36
T1,177,036,904
درصد تغییرات :
1d-9.810 %
7d-4.010 %
30d-12.350 %
90d32.200 %
ارزش معاملات/بازار :
V2441,691,508,041
MC809,086,241,660
وضعیت بلاکچین :
TS18,821,493
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
store-of-value
state-channels
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
galaxy-digital-portfolio
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
2. EthereumETH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2,984.96
T81,731,190
درصد تغییرات :
1d-11.170 %
7d-8.090 %
30d-7.540 %
90d56.830 %
ارزش معاملات/بازار :
V2425,875,984,040
MC351,044,071,425
وضعیت بلاکچین :
TS117,604,331
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
smart-contracts
ethereum
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
3. TetherUSDT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,381
درصد تغییرات :
1d-0.120 %
7d-0.040 %
30d-0.020 %
90d-0.120 %
ارزش معاملات/بازار :
V2495,647,536,331
MC68,289,918,189
وضعیت بلاکچین :
TS71,335,677,475
MS
ماشین حساب :
payments
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
.....
4. CardanoADA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2.032
T55,633
درصد تغییرات :
1d-13.140 %
7d-16.500 %
30d-15.980 %
90d72.900 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,635,759,363
MC65,071,496,412
وضعیت بلاکچین :
TS33,117,618,880
MS45,000,000,000
ماشین حساب :
mineable
dpos
pos
platform
research
smart-contracts
staking
binance-smart-chain
.....
5. Binance CoinBNB
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$361.24
T9,891,112
درصد تغییرات :
1d-13.090 %
7d-9.340 %
30d-19.370 %
90d35.770 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,237,975,657
MC60,738,405,116
وضعیت بلاکچین :
TS168,137,036
MS168,137,036
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
payments
binance-smart-chain
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
6. XRPXRP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.9067
T24,826
درصد تغییرات :
1d-15.000 %
7d-14.800 %
30d-25.600 %
90d58.600 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,591,089,098
MC42,270,524,398
وضعیت بلاکچین :
TS99,990,263,493
MS100,000,000,000
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
binance-chain
arrington-xrp-capital
galaxy-digital-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
.....
7. SolanaSOL
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$134.26
T3,676,173
درصد تغییرات :
1d-14.710 %
7d-18.990 %
30d82.010 %
90d403.950 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,218,315,252
MC39,871,702,366
وضعیت بلاکچین :
TS504,506,006
MS
ماشین حساب :
dpos
platform
solana-ecosystem
cms-holdings-portfolio
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
8. USD CoinUSDC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,392
درصد تغییرات :
1d-0.080 %
7d0.010 %
30d0.090 %
90d-0.040 %
ارزش معاملات/بازار :
V244,723,493,522
MC29,408,425,365
وضعیت بلاکچین :
TS29,396,759,191
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
fantom-ecosystem
.....
9. PolkadotDOT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$27.93
T764,779
درصد تغییرات :
1d-18.680 %
7d-21.800 %
30d0.200 %
90d83.300 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,700,669,457
MC27,584,200,937
وضعیت بلاکچین :
TS1,103,303,471
MS
ماشین حساب :
substrate
polkadot
binance-chain
binance-smart-chain
polkadot-ecosystem
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
coinfund-portfolio
fabric-ventures-portfolio
fenbushi-capital-portfolio
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
1confirmation-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
10. DogecoinDOGE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2062
T5,647
درصد تغییرات :
1d-12.980 %
7d-12.680 %
30d-35.190 %
90d8.620 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,133,843,634
MC27,092,863,020
وضعیت بلاکچین :
TS131,370,998,474
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
memes
payments
binance-smart-chain
doggone-doggerel
.....
11. UniswapUNI
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$21.07
T577,027
درصد تغییرات :
1d-12.340 %
7d-6.020 %
30d-25.980 %
90d26.140 %
ارزش معاملات/بازار :
V24552,248,089
MC12,889,798,228
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
decentralized-exchange
defi
dao
yield-farming
amm
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
governance
blockchain-capital-portfolio
defiance-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
parafi-capital
paradigm-xzy-screener
.....
12. AvalancheAVAX
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$58.05
T1,589,358
درصد تغییرات :
1d-20.770 %
7d9.140 %
30d27.980 %
90d436.360 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,269,816,222
MC12,786,843,045
وضعیت بلاکچین :
TS391,128,419
MS720,000,000
ماشین حساب :
defi
smart-contracts
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
avalanche-ecosystem
cms-holdings-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
.....
13. Binance USDBUSD
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,384
درصد تغییرات :
1d-0.100 %
7d-0.010 %
30d0.060 %
90d-0.080 %
ارزش معاملات/بازار :
V247,174,187,447
MC12,853,837,436
وضعیت بلاکچین :
TS12,852,990,156
MS
ماشین حساب :
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-chain
binance-smart-chain
.....
14. TerraLUNA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$27.06
T740,793
درصد تغییرات :
1d-22.700 %
7d-25.120 %
30d-1.500 %
90d454.870 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,605,576,828
MC10,844,392,266
وضعیت بلاکچین :
TS995,218,015
MS
ماشین حساب :
cosmos-ecosystem
store-of-value
defi
payments
coinbase-ventures-portfolio
binance-labs-portfolio
solana-ecosystem
arrington-xrp-capital
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
pantera-capital-portfolio
terra-ecosystem
.....
15. ChainlinkLINK
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$23.48
T642,933
درصد تغییرات :
1d-15.780 %
7d-13.180 %
30d-15.940 %
90d35.780 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,779,159,210
MC10,648,740,947
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
platform
defi
oracles
smart-contracts
substrate
polkadot
binance-smart-chain
polkadot-ecosystem
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
framework-ventures
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
16. LitecoinLTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$158.13
T4,329,758
درصد تغییرات :
1d-10.280 %
7d-13.240 %
30d-11.260 %
90d31.040 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,059,618,396
MC10,555,913,330
وضعیت بلاکچین :
TS66,752,615
MS84,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
binance-chain
binance-smart-chain
.....
17. Bitcoin CashBCH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$541.60
T14,829,550
درصد تغییرات :
1d-11.780 %
7d-11.840 %
30d-19.730 %
90d22.230 %
ارزش معاملات/بازار :
V246,248,376,236
MC10,209,711,538
وضعیت بلاکچین :
TS18,851,081
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
marketplace
medium-of-exchange
store-of-value
enterprise-solutions
payments
binance-chain
binance-smart-chain
.....
18. AlgorandALGO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.621
T44,393
درصد تغییرات :
1d-18.770 %
7d-26.890 %
30d41.920 %
90d107.470 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,051,313,347
MC8,853,963,343
وضعیت بلاکچین :
TS6,000,357,385
MS10,000,000,000
ماشین حساب :
pos
platform
research
smart-contracts
arrington-xrp-capital
kinetic-capital
usv-portfolio
multicoin-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
19. Wrapped BitcoinWBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$43,026.04
T1,178,096,001
درصد تغییرات :
1d-9.740 %
7d-3.840 %
30d-12.320 %
90d32.330 %
ارزش معاملات/بازار :
V24401,531,936
MC8,881,463,439
وضعیت بلاکچین :
TS206,421
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
defi
wrapped-tokens
fantom-ecosystem
.....
20. FilecoinFIL
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$74.94
T2,051,877
درصد تغییرات :
1d-10.790 %
7d-3.680 %
30d1.360 %
90d48.600 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,677,088,926
MC8,133,242,043
وضعیت بلاکچین :
TS108,533,661
MS
ماشین حساب :
mineable
distributed-computing
filesharing
storage
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
dcg-portfolio
hashkey-capital-portfolio
a16z-portfolio
winklevoss-capital
pantera-capital-portfolio
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.