قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وب سرویسکیف پولاستخراج
قیمت دلار : 27,411 تومان
قیمت یورو : 32,268 تومان
1. BitcoinBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$48,053.94
T1,317,206,549
درصد تغییرات :
1d1.100 %
7d3.700 %
30d2.580 %
90d27.160 %
ارزش معاملات/بازار :
V2431,854,826,268
MC904,249,958,404
وضعیت بلاکچین :
TS18,817,393
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
store-of-value
state-channels
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
galaxy-digital-portfolio
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
2. EthereumETH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$3,624.58
T99,353,362
درصد تغییرات :
1d6.130 %
7d3.890 %
30d11.620 %
90d56.310 %
ارزش معاملات/بازار :
V2419,852,333,497
MC426,053,919,065
وضعیت بلاکچین :
TS117,545,869
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
smart-contracts
ethereum
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
binance-labs-portfolio
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
dcg-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
electric-capital-portfolio
fabric-ventures-portfolio
framework-ventures
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
1confirmation-portfolio
winklevoss-capital
usv-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
multicoin-capital-portfolio
paradigm-xzy-screener
.....
3. CardanoADA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2.475
T67,842
درصد تغییرات :
1d3.430 %
7d-4.320 %
30d18.140 %
90d67.590 %
ارزش معاملات/بازار :
V244,247,753,295
MC79,264,773,619
وضعیت بلاکچین :
TS33,117,618,880
MS45,000,000,000
ماشین حساب :
mineable
dpos
pos
platform
research
smart-contracts
staking
binance-smart-chain
.....
4. Binance CoinBNB
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$427.45
T11,716,832
درصد تغییرات :
1d0.720 %
7d2.610 %
30d-0.670 %
90d21.280 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,759,145,617
MC71,870,686,424
وضعیت بلاکچین :
TS168,137,036
MS168,137,036
ماشین حساب :
marketplace
centralized-exchange
payments
binance-smart-chain
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
5. TetherUSDT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,422
درصد تغییرات :
1d0.010 %
7d0.000 %
30d0.000 %
90d0.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V2471,759,666,712
MC68,288,274,974
وضعیت بلاکچین :
TS71,335,677,475
MS
ماشین حساب :
payments
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
.....
6. XRPXRP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.112
T30,484
درصد تغییرات :
1d1.750 %
7d-0.390 %
30d-6.760 %
90d32.720 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,330,197,257
MC51,846,470,293
وضعیت بلاکچین :
TS99,990,263,493
MS100,000,000,000
ماشین حساب :
medium-of-exchange
enterprise-solutions
binance-chain
arrington-xrp-capital
galaxy-digital-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
.....
7. SolanaSOL
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$160.05
T4,387,131
درصد تغییرات :
1d1.230 %
7d-22.920 %
30d125.430 %
90d317.690 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,080,790,031
MC47,486,203,453
وضعیت بلاکچین :
TS504,095,090
MS
ماشین حساب :
dpos
platform
solana-ecosystem
cms-holdings-portfolio
kinetic-capital
alameda-research-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
8. PolkadotDOT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$35.64
T976,791
درصد تغییرات :
1d-2.170 %
7d21.800 %
30d35.580 %
90d62.760 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,244,289,831
MC35,191,907,430
وضعیت بلاکچین :
TS1,103,303,471
MS
ماشین حساب :
substrate
polkadot
binance-chain
binance-smart-chain
polkadot-ecosystem
three-arrows-capital-portfolio
polychain-capital-portfolio
blockchain-capital-portfolio
boostvc-portfolio
cms-holdings-portfolio
coinfund-portfolio
fabric-ventures-portfolio
fenbushi-capital-portfolio
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
1confirmation-portfolio
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
9. DogecoinDOGE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2442
T6,695
درصد تغییرات :
1d0.990 %
7d-4.390 %
30d-26.190 %
90d-18.740 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,089,251,664
MC32,070,638,945
وضعیت بلاکچین :
TS131,310,610,007
MS
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
memes
payments
binance-smart-chain
doggone-doggerel
.....
10. USD CoinUSDC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,414
درصد تغییرات :
1d0.020 %
7d-0.020 %
30d0.010 %
90d0.000 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,799,660,636
MC29,258,627,161
وضعیت بلاکچین :
TS29,254,693,738
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
fantom-ecosystem
.....
11. UniswapUNI
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$27.10
T742,893
درصد تغییرات :
1d7.260 %
7d13.420 %
30d-10.190 %
90d26.240 %
ارزش معاملات/بازار :
V24653,773,284
MC16,576,800,282
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
decentralized-exchange
defi
dao
yield-farming
amm
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
governance
blockchain-capital-portfolio
defiance-capital
alameda-research-portfolio
a16z-portfolio
pantera-capital-portfolio
parafi-capital
paradigm-xzy-screener
.....
12. TerraLUNA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$36.82
T1,009,136
درصد تغییرات :
1d0.180 %
7d22.880 %
30d43.990 %
90d489.370 %
ارزش معاملات/بازار :
V24783,105,455
MC14,800,717,841
وضعیت بلاکچین :
TS996,557,700
MS
ماشین حساب :
cosmos-ecosystem
store-of-value
defi
payments
coinbase-ventures-portfolio
binance-labs-portfolio
solana-ecosystem
arrington-xrp-capital
hashkey-capital-portfolio
kinetic-capital
huobi-capital
pantera-capital-portfolio
terra-ecosystem
.....
13. ChainlinkLINK
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$31.34
T859,116
درصد تغییرات :
1d1.720 %
7d11.670 %
30d4.710 %
90d39.220 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,939,436,970
MC14,166,931,956
وضعیت بلاکچین :
TS1,000,000,000
MS1,000,000,000
ماشین حساب :
platform
defi
oracles
smart-contracts
substrate
polkadot
binance-smart-chain
polkadot-ecosystem
avalanche-ecosystem
solana-ecosystem
framework-ventures
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
14. AvalancheAVAX
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$59.91
T1,642,166
درصد تغییرات :
1d12.200 %
7d42.470 %
30d144.290 %
90d313.430 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,634,952,693
MC13,197,174,818
وضعیت بلاکچین :
TS391,128,419
MS720,000,000
ماشین حساب :
defi
smart-contracts
binance-smart-chain
polychain-capital-portfolio
avalanche-ecosystem
cms-holdings-portfolio
dragonfly-capital-portfolio
.....
15. LitecoinLTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$192.93
T5,288,404
درصد تغییرات :
1d5.620 %
7d5.360 %
30d5.410 %
90d16.780 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,796,530,263
MC12,878,592,334
وضعیت بلاکچین :
TS66,752,615
MS84,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
scrypt
medium-of-exchange
binance-chain
binance-smart-chain
.....
16. Binance USDBUSD
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,416
درصد تغییرات :
1d0.010 %
7d-0.010 %
30d0.000 %
90d0.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,807,331,126
MC12,740,805,523
وضعیت بلاکچین :
TS12,738,485,853
MS
ماشین حساب :
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-chain
binance-smart-chain
.....
17. Bitcoin CashBCH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$643.04
T17,626,369
درصد تغییرات :
1d0.350 %
7d-3.640 %
30d-6.360 %
90d8.580 %
ارزش معاملات/بازار :
V245,240,213,807
MC12,119,589,868
وضعیت بلاکچین :
TS18,847,263
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
sha-256
marketplace
medium-of-exchange
store-of-value
enterprise-solutions
payments
binance-chain
binance-smart-chain
.....
18. AlgorandALGO
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$2.213
T60,650
درصد تغییرات :
1d8.070 %
7d11.590 %
30d125.220 %
90d116.180 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,114,288,003
MC11,602,443,537
وضعیت بلاکچین :
TS5,782,844,875
MS10,000,000,000
ماشین حساب :
pos
platform
research
smart-contracts
arrington-xrp-capital
kinetic-capital
usv-portfolio
multicoin-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
19. Wrapped BitcoinWBTC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$48,092.57
T1,318,265,436
درصد تغییرات :
1d1.190 %
7d3.790 %
30d2.620 %
90d27.250 %
ارزش معاملات/بازار :
V24343,729,000
MC9,900,861,714
وضعیت بلاکچین :
TS205,871
MS
ماشین حساب :
medium-of-exchange
defi
wrapped-tokens
fantom-ecosystem
.....
20. PolygonMATIC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.475
T40,418
درصد تغییرات :
1d8.300 %
7d5.730 %
30d-1.730 %
90d2.870 %
ارزش معاملات/بازار :
V241,148,399,741
MC9,808,563,414
وضعیت بلاکچین :
TS10,000,000,000
MS10,000,000,000
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
state-channels
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
binance-launchpad
binance-labs-portfolio
polygon-ecosystem
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.