میترا رنک | سامانه جامع تبلیغات و بهبود اعتبار آنلاین

پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (بازرگانی)

برگشت به لیستفروش کالای مشابه
پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (بازرگانی)
پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (بازرگانی)
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ، ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ..... دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭼﻨـﺪ دﮐﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﻮاع ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎي آن را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ درﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺳﻮال را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮه ﻫـﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿـﺪ . درك اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ آﻏـﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ...  
خرید این کالا ( 7,000 تومان )
با اطمینان خرید کنید. در صورت عدم هماهنگی کالا با توضیحات ارائه شده، وجه پرداختی به حساب شما برگشت داده می شود.
فایل نمونه کالا
سایز : 1 مگابایت
نوع فایل : doc
ارسال کننده : کاربر قدیمی
نمایش کالاهای بیشتر از گروه پروژه های آموزشی و فایل های متنی
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ، ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ..... دارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭼﻨـﺪ دﮐﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﻮاع ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎي آن را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ درﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺳﻮال را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮه ﻫـﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿـﺪ . درك اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ آﻏـﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ...
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :
در صورت تمایل به ارسال نظر، لطفا ثبت نام کرده و یا وارد حساب کاربری تان شوید.
برگشت
برگشت
برگشت
برگشت
به کمک
نیاز دارید ؟
41