میترا رنک | سامانه جامع تبلیغات و بهبود اعتبار آنلاین

دسترسی سریعورود / ثبت ناممیترا رنکگفتگو با پشتیبانموجودی حساب

دانلود تحقیق رابطه شخصیت، اعتماد و تجربه برند مرکز خرید تجاری با وفاداری مشتریان


دانلود تحقیق رابطه شخصیت، اعتماد و تجربه برند مرکز خرید تجاری با وفاداری مشتریان
دانلود تحقیق رابطه شخصیت، اعتماد و تجربه برند مرکز خرید تجاری با وفاداری مشتریان
تجربه برند مرکز خرید ، پاسخ مشتریان به مجموعه فعالیت های بازاریابی در یک مجتمع فروشگاهی می باشد؛ و شامل تجربه های احساسی ، عاطفی ، شناختی و رفتاری می باشد که بر شخصیت برند آن مرکز خرید تاثیر می گذارد. انتظارات مشتریان دائما در حال افزایش است سازمان ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت، دو جانبه و سود آور ... ادامه متن
خرید این کالا ( 15,000 تومان )
فایل نمونه کالا
نوع فایل : pdf

Warning: file_get_contents(file/user/product/file/5eb695c363b9d41610.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /home/cp55326/public_html/rank/product.php on line 60
ارسال کننده : omidraz...
با اطمینان خرید کنید. در صورت عدم هماهنگی کالا با توضیحات ارائه شده، وجه پرداختی به حساب شما برگشت داده می شود.
تجربه برند مرکز خرید ، پاسخ مشتریان به مجموعه فعالیت های بازاریابی در یک مجتمع فروشگاهی می باشد؛ و شامل تجربه های احساسی ، عاطفی ، شناختی و رفتاری می باشد که بر شخصیت برند آن مرکز خرید تاثیر می گذارد. انتظارات مشتریان دائما در حال افزایش است سازمان ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته انتظارات آنها را نیز تامین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت، دو جانبه و سود آور برای هر دو طرف معطوف نمایند. 

در محیط بسیار رقابتی امروزه ، تمامی کسب و کارها، راز ماندگاریشان را در جذب مشتری بیشتر،تلاش در جهت حفظ و نگهداشت آنها و تکریم واقعی مشتریان جهت وفادار نمودن ایشان به صنعت خود می دانند. مراکز خرید نیز به عنوان بخشی از کسب و کارهای پررونق عصرحاضر ، به دنبال نفوذ در افکار مشتری ، درک دقیق انتظارات آنها و پاسخگویی مناسب به نیازمندی های ایشان است. امروزه خرید از مراکز خرید به یک فعالیت اجتماعی و نیز بخشی از سرگرمی جامعه ایرانی تبدیل شده است. همچنین بعد عاطفی و هیجانی خرید نسبت به گذشته بسیار پررنگ تر شده است. بازار نیز از طریق ایجاد مراکز خرید و تسهیلات و امکانات موجود در آنها سعی کرده است به این روند پاسخ نشان دهد. در تحقیق حاضر رابطه شخصیت، اعتماد و تجربه برند مرکز خرید تجاری با وفاداری مشتریان ، به عنوان یک مسئله مهم در مرکز خرید بررسی شده است. برای تدوین مدل مفهومی این تحقیق از تلفیق دو مدل کیم ، لی و گوسو ) 2115 ( و وظیفه دوست، رهنما و موسویان ) 2111 ( استفاده شده است. 

پژوهش پیش رو با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعاات ، پرسشانامه جماع آوری شاده اسات . جامعاه آمااری ایان تحقیاق مشتریان مراکز خرید تندیس و پالادیوم در شمال شهر تهران می باشند. روش نموناه گیا ری در دساتر و انادازه نموناه 381 نفر می باشد. تکنیک آمااری ماورد اساتفاده ، مادل ساازی معاادلات سااختار ی (T-Value) باه کماک نارم افازار اسمارت پی ال ا 3 بوده است. جهت بررسی پایایی ابزار گردآوری اطلاعاات از آزماون آلفاای کرونباا ، جهات تعیاین نرمال بودن توزیاع نموناه از آزماون K-S و جهات بررسای کفایات نموناه از آزماون KMO ،همچناین جهات روایای پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که تجرباه برناد بار اعتمااد و شخصایت برناد مرکز خرید تاثیر گذار است. همچنین شخصیت برند مرکز خرید و اعتماد بر وفاداری مشتریان تاثیر گذار می باشد.
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :
در صورت تمایل به ارسال نظر، لطفا ثبت نام کرده و یا وارد حساب کاربری تان شوید.
برگشت
برگشت
برگشت
برگشت
37