آخرین فایل های غیر مستقیم

جستجو در فایل ها
این فایل حذف شده و یا از طرف تیم پشتیبانی، امکان دسترسی به آن مسدود شده است.
نقش آموزش کار آفرینی
دریافت فایل
مالک : ffirooz...
پسوند : rar
دفعات دانلود : 0
استقلال و دانش مالی
دریافت فایل
مالک : ffirooz...
پسوند : rar
دفعات دانلود : 0
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
دریافت فایل
مالک : ffirooz...
پسوند : rar
دفعات دانلود : 0
خدمات مالی
دریافت فایل
مالک : ffirooz...
پسوند : rar
دفعات دانلود : 0
سقف شیشه ای
دریافت فایل
مالک : ffirooz...
پسوند : rar
دفعات دانلود : 0
تبعیض و نابرابری در بازار کار.
دریافت فایل
مالک : ffirooz...
پسوند : rar
دفعات دانلود : 0