قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وب سرویسکیف پولاستخراج
قیمت دلار : 27,381 تومان
قیمت یورو : 32,120 تومان
60. AmpAMP
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.04336
T1,187.3
درصد تغییرات :
1d-11.480 %
7d-14.040 %
30d-27.510 %
90d-28.330 %
ارزش معاملات/بازار :
V2438,308,285
MC1,831,039,770
وضعیت بلاکچین :
TS99,213,408,535
MS92,547,638,199
ماشین حساب :
.....
61. DashDASH
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$173.87
T4,760,734
درصد تغییرات :
1d-11.420 %
7d-11.530 %
30d-26.630 %
90d43.790 %
ارزش معاملات/بازار :
V24383,808,255
MC1,797,769,057
وضعیت بلاکچین :
TS10,339,765
MS18,900,000
ماشین حساب :
mineable
hybrid-pow-pos
x11
medium-of-exchange
privacy
masternodes
dao
.....
62. HeliumHNT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$17.90
T490,120
درصد تغییرات :
1d-9.730 %
7d-9.680 %
30d-21.490 %
90d74.490 %
ارزش معاملات/بازار :
V2430,066,789
MC1,756,935,252
وضعیت بلاکچین :
TS223,000,000
MS223,000,000
ماشین حساب :
mineable
enterprise-solutions
distributed-computing
iot
usv-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
63. THORChainRUNE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$7.527
T206,097
درصد تغییرات :
1d-20.270 %
7d-10.890 %
30d-32.780 %
90d38.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V24142,908,926
MC1,689,125,842
وضعیت بلاکچین :
TS461,668,422
MS500,000,000
ماشین حساب :
cosmos-ecosystem
decentralized-exchange
defi
multicoin-capital-portfolio
exnetwork-capital-portfolio
.....
64. DecredDCR
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$124.08
T3,397,434
درصد تغییرات :
1d-12.270 %
7d-8.050 %
30d-29.530 %
90d20.160 %
ارزش معاملات/بازار :
V2431,003,287
MC1,653,923,696
وضعیت بلاکچین :
TS13,329,785
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
hybrid-pow-pos
blake256
medium-of-exchange
store-of-value
privacy
dao
placeholder-ventures-portfolio
.....
65. ChilizCHZ
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2741
T7,506
درصد تغییرات :
1d-14.460 %
7d-14.200 %
30d-28.880 %
90d18.580 %
ارزش معاملات/بازار :
V24258,988,156
MC1,616,752,626
وضعیت بلاکچین :
TS8,888,888,888
MS8,888,888,888
ماشین حساب :
sports
collectibles-nfts
content-creation
payments
.....
66. RevainREV
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.01795
T491.4
درصد تغییرات :
1d-15.200 %
7d-10.110 %
30d60.400 %
90d130.790 %
ارزش معاملات/بازار :
V242,549,308
MC1,526,658,891
وضعیت بلاکچین :
TS85,061,485,690
MS
ماشین حساب :
platform
reputation
smart-contracts
.....
67. ZcashZEC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$119.23
T3,264,637
درصد تغییرات :
1d-12.020 %
7d-6.380 %
30d-21.210 %
90d12.730 %
ارزش معاملات/بازار :
V24342,574,738
MC1,513,449,869
وضعیت بلاکچین :
TS12,693,163
MS21,000,000
ماشین حساب :
mineable
pow
equihash
medium-of-exchange
privacy
zero-knowledge-proofs
binance-chain
binance-smart-chain
boostvc-portfolio
dcg-portfolio
electric-capital-portfolio
fenbushi-capital-portfolio
hashkey-capital-portfolio
winklevoss-capital
placeholder-ventures-portfolio
pantera-capital-portfolio
.....
68. StacksSTX
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.202
T32,906
درصد تغییرات :
1d-15.890 %
7d-19.180 %
30d-16.670 %
90d100.420 %
ارزش معاملات/بازار :
V2442,723,421
MC1,499,760,900
وضعیت بلاکچین :
TS1,352,464,600
MS1,818,000,000
ماشین حساب :
arrington-xrp-capital
blockchain-capital-portfolio
dcg-portfolio
fabric-ventures-portfolio
hashkey-capital-portfolio
huobi-capital
usv-portfolio
.....
69. OMG NetworkOMG
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$10.49
T287,117
درصد تغییرات :
1d8.250 %
7d23.210 %
30d71.310 %
90d205.010 %
ارزش معاملات/بازار :
V243,159,621,007
MC1,470,620,307
وضعیت بلاکچین :
TS140,245,398
MS140,245,399
ماشین حساب :
medium-of-exchange
payments
state-channels
pantera-capital-portfolio
.....
69. XinFin NetworkXDC
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.1344
T3,680
درصد تغییرات :
1d-8.230 %
7d1.270 %
30d73.260 %
90d159.400 %
ارزش معاملات/بازار :
V2411,243,952
MC1,652,094,564
وضعیت بلاکچین :
TS37,693,293,519
MS
ماشین حساب :
.....
70. HoloHOT
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.008147
T223.1
درصد تغییرات :
1d-14.120 %
7d-14.740 %
30d-24.750 %
90d41.350 %
ارزش معاملات/بازار :
V24188,680,073
MC1,408,530,176
وضعیت بلاکچین :
TS177,619,433,541
MS
ماشین حساب :
platform
distributed-computing
filesharing
storage
.....
71. NEMXEM
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.1567
T4,290
درصد تغییرات :
1d-13.310 %
7d-11.380 %
30d-23.170 %
90d56.210 %
ارزش معاملات/بازار :
V2496,519,200
MC1,410,059,721
وضعیت بلاکچین :
TS8,999,999,999
MS8,999,999,999
ماشین حساب :
poi
medium-of-exchange
payments
smart-contracts
fantom-ecosystem
.....
72. TrueUSDTUSD
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$1.000
T27,381
درصد تغییرات :
1d-0.070 %
7d-0.010 %
30d0.060 %
90d-0.070 %
ارزش معاملات/بازار :
V24133,419,102
MC1,390,078,063
وضعیت بلاکچین :
TS1,390,065,595
MS
ماشین حساب :
store-of-value
stablecoin
stablecoin-asset-backed
binance-smart-chain
avalanche-ecosystem
.....
73. Theta FuelTFUEL
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.2621
T7,177
درصد تغییرات :
1d-13.180 %
7d-11.730 %
30d-21.930 %
90d-39.480 %
ارزش معاملات/بازار :
V2459,937,928
MC1,389,476,064
وضعیت بلاکچین :
TS5,301,214,400
MS
ماشین حساب :
media
content-creation
payments
.....
74. HarmonyONE
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.1291
T3,535
درصد تغییرات :
1d-18.810 %
7d-29.370 %
30d19.940 %
90d135.170 %
ارزش معاملات/بازار :
V24181,192,706
MC1,363,276,632
وضعیت بلاکچین :
TS13,179,222,295
MS12,600,000,000
ماشین حساب :
platform
enterprise-solutions
scaling
smart-contracts
binance-smart-chain
binance-launchpad
binance-labs-portfolio
hashkey-capital-portfolio
.....
75. ArweaveAR
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$40.64
T1,112,709
درصد تغییرات :
1d-16.850 %
7d-26.200 %
30d38.430 %
90d228.240 %
ارزش معاملات/بازار :
V2480,342,802
MC1,357,100,758
وضعیت بلاکچین :
TS63,190,435
MS66,000,000
ماشین حساب :
distributed-computing
filesharing
storage
coinbase-ventures-portfolio
solana-ecosystem
blockchain-capital-portfolio
a16z-portfolio
multicoin-capital-portfolio
.....
76. SushiSwapSUSHI
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$10.51
T287,829
درصد تغییرات :
1d-12.640 %
7d-2.540 %
30d-22.510 %
90d45.420 %
ارزش معاملات/بازار :
V24554,765,241
MC1,337,636,004
وضعیت بلاکچین :
TS233,880,109
MS250,000,000
ماشین حساب :
decentralized-exchange
defi
dao
yield-farming
amm
binance-smart-chain
yearn-partnerships
governance
avalanche-ecosystem
blockchain-capital-portfolio
defiance-capital
alameda-research-portfolio
pantera-capital-portfolio
polygon-ecosystem
fantom-ecosystem
.....
77. SynthetixSNX
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$10.89
T298,152
درصد تغییرات :
1d-16.790 %
7d-9.850 %
30d-18.100 %
90d66.070 %
ارزش معاملات/بازار :
V24222,656,253
MC1,250,454,477
وضعیت بلاکچین :
TS215,258,834
MS212,424,133
ماشین حساب :
services
decentralized-exchange
defi
derivatives
dao
yield-farming
binance-smart-chain
coinbase-ventures-portfolio
three-arrows-capital-portfolio
governance
synthetics
defiance-capital
framework-ventures
alameda-research-portfolio
parafi-capital
fantom-ecosystem
.....
78. DecentralandMANA
داده آماری و نمودار قیمتتگ ها
قیمت لحظه ای :
$0.6919
T18,946
درصد تغییرات :
1d-14.360 %
7d-17.380 %
30d-21.460 %
90d51.970 %
ارزش معاملات/بازار :
V24132,495,449
MC1,242,253,852
وضعیت بلاکچین :
TS2,194,072,227
MS
ماشین حساب :
platform
collectibles-nfts
gaming
payments
metaverse
boostvc-portfolio
dcg-portfolio
fabric-ventures-portfolio
kinetic-capital
polygon-ecosystem
play-to-earn
.....
$
Dollar
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی دلار
T
Toman
قیمت لحظه ای ارز براساس واحد پولی تومان
1d
Change price in last 1 day by percent
تغییرات قیمت در 1 روز گذشته براساس درصد
7d
Change price in last 7 day by percent
تغییرات قیمت در 7 روز گذشته براساس درصد
30d
Change price in last 30 day by percent
تغییرات قیمت در 30 روز گذشته براساس درصد
90d
Change price in last 90 day by percent
تغییرات قیمت در 90 روز گذشته براساس درصد
V24
Volume in past 24 hour
مجموع خرید و فروش های انجام شده در بازار در 1 روز گذشته براساس واحد پولی دلار
MC
Market cap
ارزش بازار براساس واحد پولی دلار
TS
Total supply
تعداد کل واحدهایی که برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع می شود.
MS
Max supply
تعداد کل واحدهایی که تا کنون برای این ارز، استخراج، تولید و یا توزیع شده است.